• انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir

مطالب انجمن صنفی

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-تست خبرنامه

  تست خبرنامه

  1394/10/23

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-تست خبرنامه

  تست خبرنامه

  1394/10/23

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-تست خبرنامه

  تست خبرنامه

  1394/10/23

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-تست خبرنامه

  تست خبرنامه

  1394/10/23

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-تست خبرنامه

  تست خبرنامه

  1394/10/23

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-تست خبرنامه

  تست خبرنامه

  1394/10/23

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-تست خبرنامه

  تست خبرنامه

  1394/10/23

سامانه اینترنتی انجمن اساتید دانشگاه خوارزمی آغاز به کار کرد

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-سامانه اینترنتی انجمن اساتید دانشگاه خوارزمی آغاز به کار کرد

  هیات مدیره انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر"عج" رفسنجان ضمن تبریک به همکاران محترم آن دانشگاه و آرزوی موفقیت در پیگیری مطالبات صنفی خود، پیوند مربوط به این سامانه را در ستون پیوندهای همین صفحه قرار داد.

  1394/10/18

برگزاری اولین مجمع عمومی کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-برگزاری اولین مجمع عمومی کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

  اولین مجمع عمومی کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه رامین، زیرمجموعه کانون صنفی استادان دانشگاه‌های ایران و در پی دعوت هیأت مؤسس اولیه در روز یکشنبه 6 دی‌ماه 94 در محل سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.

  1394/10/06

سامانه های اینترنتی شورای صنفی اعضای هایت علمی دانشگاه های کاشان و شهید باهنرکرمان گشایش یافت

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-سامانه های اینترنتی شورای صنفی اعضای هایت علمی دانشگاه های کاشان و شهید باهنرکرمان گشایش یافت

  سامانه های اینترنتی شورای صنفی اعضای هایت علمی دانشگاه های کاشان و شهید باهنرکرمان گشایش یافت. انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای دست اندرکاران ...

  1394/10/03