نخستین مجمع عمومی کانون صنفی استادان دانشگاه شریف با حضور مشاور رئیس جمهور

اولین مجمع عمومی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران – واحد دانشگاه صنعتی شریف با حضور و سخنرانی دکتر محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دانشگاه شریف برگزار شد.

لینک خبر:

http://www.sharif.ir/home/-/tagged_content/F233/id/3056374/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%A8%D8%A7+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1