فراخوان دومین مجمع عمومی انجمن صنفی

شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه ولی عصر "عج" رفسنجان برگزار می نماید