سامانه اینترنتی انجمن اساتید دانشگاه خوارزمی آغاز به کار کرد

هیات مدیره انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر"عج" رفسنجان ضمن تبریک به همکاران محترم آن دانشگاه و آرزوی موفقیت در پیگیری مطالبات صنفی خود، پیوند مربوط به این سامانه را در ستون پیوندهای همین صفحه قرار داد.

هیات مدیره انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر"عج" رفسنجان ضمن تبریک به همکاران محترم آن دانشگاه و آرزوی موفقیت در پیگیری مطالبات صنفی خود، پیوند مربوط به این سامانه را در ستون پیوندهای همین صفحه قرار داد.