سامانه های اینترنتی شورای صنفی اعضای هایت علمی دانشگاه های کاشان و شهید باهنرکرمان گشایش یافت

سامانه های اینترنتی شورای صنفی اعضای هایت علمی دانشگاه های کاشان و شهید باهنرکرمان گشایش یافت. انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای دست اندرکاران ...

سامانه های اینترنتی شورای صنفی اعضای هایت علمی دانشگاه های کاشان و شهید باهنرکرمان گشایش یافت. انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای دست اندرکاران این دو سامانه، پیوند این دو سامانه را در بخش پیوندهای این صفحه برای بازدید علاقمندان قرار داد.