انتخابات کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز کلید خورد

انتخابات کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز هم کلید خورده و همزمان سایت این کانون راه اندازی شده است ...

انتخابات کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز هم کلید خورده و همزمان سایت این کانون راه اندازی شده است. برای این دوستان هم در ادامه مسیری که در پیش گرفته اند آرزوی موفقیت داریم. همچنین لینک سامانه این کانون هم در قسمت پیوندهای ما قرار گرفته است.