صورت جلسه مورخ 1393/11/6

دوازدهمین جلسه شورای صنفی در تاریخ 6/11/93 در دفتر ریاست دانشکده ریاضی تشکیل و موارد زیر مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گرفت: 1- مقرر گردید در مورد پرداخت حق مسکن اعضا هیات علمی مجددا با معاونت توسعه و مدیریت منابع مکاتبه گردد ...

دوازدهمین جلسه شورای صنفی در تاریخ 6/11/93 در دفتر ریاست دانشکده ریاضی تشکیل و موارد زیر مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گرفت:

1- مقرر گردید در مورد پرداخت حق مسکن اعضا هیات علمی مجددا با معاونت توسعه و مدیریت منابع مکاتبه گردد.

2- مقرر گردید حق الزحمه طراحی آرم انجمن که توسط خانم سارا موسوی دانشجوی رشته ریاضی انجام شده در قالب یک ربع سکه بهار آزادی پرداخت گردد.

3- در ارتباط با شیوه پرداخت وام مستقیم دانشگاه به اعضا هیات علمی که در جلسه قبل مطرح گردیده بود، این شورا پیشنهاد نمود مبلغ یک صد میلیون ریال با بازپرداخت بیست و پنج ماهه به متقاضیان تعلق گیرد. در ساختار نهاد تصمیم گیرنده معاون توسعه و مدیریت منابع، مدیر کل امور مالی و سه نفر از اعضا هیات علمی با معرفی از طرف شورای صنفی حضور داشته باشند. اولویت های پرداخت این وام به صورت زیر پیشنهاد گردید:

1- هزینه های بیمارستانی فرد یا هر کدام از افراد تحت تکفل

2- فوت بستگان درجه 1

3- ازدواج فرد یا فرزندان

4- تولد فرزند

5- ساخت، خرید یا تعمیر مسکن

6- خرید یا تعمیر خودرو

7- خرید لوازم خانگی

8- سایر موارد بسته به نظر نهاد تصمیم گیرنده

شرکت کنندگان در جلسه: احمد صفاپور، محمدحسین شمشیری، حسین شیرانی، علی آرمند نژاد، علی دره کردی، جمیله سید یزدی، محمد خان زاده، وحید فرزام

شرکت کنندگان مهمان: محمود کشاورزی و مسعود عجمی