صورت جلسه مورخ 1393/10/21

یازدهمین جلسه شورای صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه ولی عصر "عج" در تاریخ 21/10/1393 در محل دفتر ریاست دانشکده ریاضی تشکیل و در ابتدای جلسه ...

یازدهمین جلسه شورای صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه ولی عصر "عج" در تاریخ 21/10/1393 در محل دفتر ریاست دانشکده ریاضی تشکیل و در ابتدای جلسه آقای دکتر صفاپور گزارش مبسوطی از وضعیت وبلاگ انجمن ارائه نمود و در ادامه جلسه موارد زیر مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت:

1- آرم انجمن توسط آقای دکتر آرمندنژاد برای حاضرین تشریح و مورد تصویب قرار گرفت.

2- بحث شیوه پرداخت وام مستقیم دانشگاه به اعضا هیات علمی مندرج در آئین نامه استخدامی ( ماده 6 از پیوست 4) مطرح و مقرر گردید که جهت تدوین شیوه نامه مربوطه، در محورهای زیر از همکاران نظر خواهی شود: 1- ساختار نهاد تصمیم گیرنده 2- مبلغ وام 3- نحوه بازپرداخت وام 4- نحوه تعیین اولویت های پرداخت وام

شرکت کنندگان در جلسه:

احمد صفاپور

محمدحسین شمشیری

محمد خان زاده

علی آرمند نژاد

عیسی اسفندیارپور

علی دره کردی

جمیله سیدیزدی