صورت جلسه مورخ 1394/07/25

جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی در تاریخ 1394/07/25 در دفتر ریاست دانشکده اقتصاد تشکیل و موارد زیر مطرح شد ...

:جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی در تاریخ 1394/07/25 در دفتر ریاست دانشکده اقتصاد تشکیل و موارد زیر مطرح شد

 آقایان دکتر طالبی زاده و دکتر سلیمی نوه به عنوان نمایندگاندانشکده فنی و ادبیات و علوم انسانی برای نخستین بار در جلسه شورا مرکزی شرکت نمودند- 

آقای دکتر صفاپور طی گزارش هایی در مورد وضعیت ثبت انجمن صنفی در وزارت کشور و همچنین دومین نشست انجمن های صنفی سراسر کشور که قرار است در تاریخ هفتم آبان ماه سالجاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردد توضیحاتی ارائه نمودند و مقرر گردید ایشان به همراه آقای دکتر خان زاده به عنوان نمایندگان انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر در این جلسه شرکت نمایند.

 بحث احتساب سنوات و پایه های استحقاقی همکاران در دوره پیمانی مشروط با حضور آقای دکتر رنجبر کریمی مطرح گردید و با توجه به اینکه بنا بر اظهارات آقای دکتر رنجبر کریمی حکم این دسته از همکاران بر اساس نامه شماره 19/9/8055  مورخ 1389/01/14 مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم و به استناد بند 3 نهمین صورت جلسه هیات مرکزی جذب مورخ 19/11/1387 تنظیم و اجرا گردیده است، بر اساس نظر همه اعضای حاضر در جلسه، اعطای پایه این دوره به همکاران بلامانع است و مقرر گردید در آینده نزدیک جلسه ای با ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم آموزشی در همین رابطه برگزار و مستندات موجود مورد جمع بندی قرار گیرد.

مقرر گردید بر اساس قرارداد فیمابین و با توجه به گزارش آقای دکتر شمشیری از وضعیت سامانه اینترنتی انجمن (www.senfivru.ir)  قسط دوم قرارداد به مبلغ 7500000 ریال به شرکت قلعه کرند پرداخت گردد

حاضرین در جلسه:

احمد صفاپور- وحید فرزام- حسین شیرانی- محمدحسین شمشیری- محمد خان زاده- علیرضا طالبی زاده- اصغر سلیمی نوه- علی دره کردی