آمار درصد مشارکت دانشکده ها در نظر سنجی انجمن صنفی

جدول میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده ها در نظرسنجی برای مدیریت آینده دانشگاه به تفکیک دانشکده ها ...

جدول میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده ها در نظرسنجی برای مدیریت آینده دانشگاه به تفکیک دانشکده ها و به ترتیب حروف الفبا

درصد مشارکت

تعداد برگه ­های برگشت داده شده

تعداد برگه ­های دریافتی توسط افراد

تعداد اعضای هیات علمی واجد شرایط

نام دانشکده

۸۵%

۲۳

۲۶

۲۷

ادبیات و علوم انسانی

۹۲%

۱۲

۱۳

۱۳

اقتصاد

۸۴%

۲۶

۲۷

۳۱

علوم پایه

۹۵%

۳۵

۳۵

۳۷

علوم ریاضی

۹۲%

۲۲

۲۳

۲۴

فنی و مهندسی

۹۳%

۴۱

۴۴

۴۴

کشاورزی

۹۰/۳۴ ٪ 

۱۵۹

۱۶۸

۱۷۶

جمع