مکاتبه انجمن صنفی با معاون توسعه و مدیریت منابع در خصوص معافیت مالیاتی حق بیمه عمر

نظر به اینکه وفق ماده 137 قانون مالیات های مستقیم وجوه پرداختی بابت حق بیمه عمر ...

نظر به اینکه وفق ماده 137 قانون مالیات های مستقیم وجوه پرداختی بابت حق بیمه عمر ...