واگذاری برخی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا به دانشگاهیان با شرایط ویژه

پیرو پیشنهاد انجمن صنفی و مذاکرات به عمل آمده به زودی شرایط ویژه فروش برخی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا به دانشگاهیان از طریق همین سامانه اعلام میگردد.

 

پیرو پیشنهاد انجمن صنفی و مذاکرات به عمل آمده به زودی شرایط ویژه فروش برخی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا به دانشگاهیان از طریق همین سامانه اعلام میگردد.