صورتجلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی

جلسه شورای هماهنگی تشکل¬های صنفی، منتخب سومین نشست این تشکل¬ها، برای اخذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری و هماهنگی تشکل¬ها ...

به نام خدا

صورتجلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی

             جلسه شورای هماهنگی تشکل­های صنفی، منتخب سومین نشست این تشکل­ها، برای اخذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری و هماهنگی تشکل­ها در فعالیت های آتی، در تاریخ 15/7/95 در حوزه ریاست دانشگاه خوارزمی و با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل گردید. در این جلسه پس از بحث و نبادل نظر پیرامون اشکال مختلف همکاری، مقرر گردید این همکاری از طریق یک شورای هماهنگی انجام گیرد. در این شورا  از هر تشکل صنفی یک نماینده حضور خواهد داشت. نحوه­ی کار این شورا از طریق آیین نامه­ای داخلی خواهد بود که به تصویب خود شورا خواهد رسید. جلسه نمایندگان منتخب تشکل های صنفی در تاریخ پنجشنبه 4/9/95 در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد گردید.

            امضا کنندگان:

           اسماعیل بابلیان (دانشگاه خوارزمی)   

          سیدجواد قریش الحسینی (دانشگاه فردوسی مشهد)

          محمدرضا ضیایی بیگدلی(دانشگاه علامه طباطبایی)

         محمدهادی قربانی(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

         احمد صفاپور (دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان)