انتخابات کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه بناب

انتخابات کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه بناب در روز یکشنبه 16 خرداد ماه برگزار گردیده است.

انتخابات کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه بناب در روز یکشنبه 16 خرداد ماه برگزار گردیده است. در این انتخابات آقایان دکتر رضا ثقفی(دبیر کانون)، دکتر حسین پیری، دکتر توحید ادیبی و خانم دکتر منیره نصرتی به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای دکتر حمیدرضا مرآتی به عنوان بازرس انتخاب شده اند