اولین نشست هیات مدیره مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اولین نشست هیات مدیره مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور ارئه گزارش عملکرد هیات مدیره در تاریخ 16 خردادماه برگزار گردید.

اولین نشست هیات مدیره مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور ارئه گزارش عملکرد هیات مدیره در تاریخ 16 خردادماه برگزار گردید.