برگزاری سومین همایش تشکل‏ های صنفی دانشگاه‏ها و مؤسسات پژوهشی و آموزش عالی ایران

دانشگاه خوارزمی برای برگزاری هر چه بهتر سومین نشست نمایندگان نهادهای صنفی اعضای هیات علمی آماده میشود. ریز برنامه های این نشست هم به شرح زیر از سوی ایشان تدوین شده است:

       بسمه تعالی

سومین همایش تشکل‏های صنفی دانشگاه‏ها و مؤسسات پژوهشی و آموزش عالی ایران

 پنج‏شنبه 9 اردیبهشت ماه 1395

دانشگاه خوارزمی

دستور جلسه

1.        تلاوت قرآن و سرود ملی:  9:10-9

2.       خیر مقدم از طرف شورای مرکزی انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی: 9:20-9:10

3.      سخنرانی ریاست محترم دانشگاه خوارزمی جناب آقای دکتر سبحان‏اللهی: 9:50 -9:20

4.       سخنرانی جناب آقای دکتر صفاپور: 10:10 -9:50

5.      سخنرانی جناب آقای دکتر .............  به نمایندگی از طرف وزارت عتف : 10:30 -10:10

6.       پذیرایی: 11 -  10:30

7.     جلسۀ تبادل نظر نمایندگان محترم : 13 -11 

الف. تشکیل شورای هماهنگی یا  اتحادیۀ تشکل‏های صنفی اعضای هیئت علمی کشور

ب. پیگیری افزایش حقوق اعضای هیئت علمی

ج. پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان قبل از 1383

د. پیگیری موضوع بیمه ( انتقال از تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی)  و امور رفاهی اعضای هیئت علمی

8.  نماز و ناهار: 14 -13

9. ادامۀ جلسۀ تبادل نظر نمایندگان: 16 - 14

1لف. اخلاق علمی و نقش آن در تعیین جایگاه اجتماعی اعضای هیئت علمی

ب.  بررسی آیین نامۀ تخلفات علمی و رفع ابهام از برخی بندهای آن.

ج. بررسی امکان تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی مستقل از  موضوع ارتقاء آنها

توجه:  در صورتی که زمان اجازه دهد، موضوعات پیشنهادی دیگری نیز می تواند در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

10. اختتامیه: 16:30 -16

شورای مرکزی انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی