تصویب اساس نامه و انتخاب اعضا شورای مرکزی

اعضا هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان به منظور تصویب اساس نامه و انتخاب اعضا شورای مرکزی

اعضا هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان به منظور تصویب اساس نامه و انتخاب اعضا شورای مرکزی، در تاریخ 8/10/1392 در محل سالن اجتماعات شهید هنری تشکیل و موارد زیر مورد تصویب شرکت کنندگان قرار گرفت:', '

فراخوان هیئت موسس، جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی اعضا هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان به منظور تصویب اساس نامه و انتخاب اعضا شورای مرکزی، در تاریخ 8/10/1392 در محل سالن اجتماعات شهید هنری تشکیل و موارد زیر مورد تصویب شرکت کنندگان قرار گرفت: